כללי בטיחות בעבודה

כללי בטיחות בעבודה – הכללים והתקנות לשמירה על בטיחות העובדים!

כללי בטיחות בעבודה נועדו לדאוג שסביבת העבודה של העובדים תהיה בטוחה ונטולת סיכונים. האחריות לקיום כללי הבטיחות חלה על המעביד והן על העובד. המעביד, המכונה בתקנות ה"מחזיק במקום העבודה", הוא האחראי לכך שכל הפעילות המתקיימת במקום העבודה תיעשה בדרך המבטיחה את בטיחות העובדים ואת בריאותם. על העובד מוטלת החובה לציית לכללי הבטיחות, להשתמש בציוד הבטיחות, להשתתף בהדרכות ולפעול על פי ההנחיות.

כללי בטיחות בעבודה

כללי בטיחות בעבודה – מהם הכללים העיקריים

תקנות הבטיחות הראשונות נכתבו בקובץ חוקים מתקופת השלטון העותמני, קובץ הנקרא "חוק בתי החרושת". השלטון הבריטי אימץ את התקנות ובשנת 1954 שימשו תקנות אלו כבסיס לחוק ארגון הפיקוח על העבודה שנחקק בישראל. במשך השנים צורפו עוד כמאה ושבעים חוקים ותקנות המגדירים את כללי בטיחות בעבודה ואת הגיהות התעסוקתית, ובנוסף פורסמו על ידי מכון התקנים הישראלי, כמאה תשעים תקנים המתייחסים לבטיחות המתקנים והמוצרים בענפי תעשייה וייצור שונים.

פקודת הבטיחות כוללת עשרה פרקים, הפרקים העיקריים דנים בבריאות העובדים, בבטיחות ועובדים וברווחתם. ברשימה זו נשים דגש על נקודות עיקריות מתוך התקנות, ממוני הבטיחות במפעלים ובמקומות העבודה ידריכו את העובדים במילוי כל חובות הבטיחות.

הכללים העיקריים בנושא בטיחות העובדים:

 • יש לגדר את כל חלקי המכונות הדורשים גידור כמו חלקים של מנועים וגנראטורים, מכבשים, חלקי ממסרת או מוטות הבולטים מעבר לראש המכונה או המחרטה, חלקים כמו בורג הידוק, גלגלי שיניים וכל חלק העלול לסכן את בטיחות העובד.
 • בחדרי העבודה במעברים ובמדרגות, יש לוודא כי המעברים יהיו ללא מכשולים. בכל מקום שבו קיימת סכנה של נפילה מעל שני מטרים, יש להתקין אמצעי גידור ובטיחות.
 • חובה על המעביד לספק לעובדים ציוד מגן אישי תקני, תקין ומתאים לאופי העבודה. חשוב לוודא כי הסולמות וכל הציוד שבהם משתמש העובד, בנויים היטב, חזקים ויציבים.
 • כאשר מתקינים מעליות בבניין, חשוב לבחור מעליות המיוצרות מחומרים איכותיים, מעליות שנבנו כך שהעובד לא יוכל להילכד בין חלקי המעלית. יש לסמן בכל מעלית את העומס המקסימאלי המותר ולתחזק אותה כראוי.
 • חשוב לבחור מכונות הרמה, כמו עגורן, מלגזה, גלגלות ועוד המיוצרות רק מחומרים איכותיים וחזקים. אחת לארבעה עשר חודשים יש לבדוק אותן על ידי בודק מוסמך.
 • יש לסמן אמצעי מילוט וגישה למקלטים בעת דליקה או מצב חירום. יש לסמן בשילוט ברור כל דלת או חלון העשויים לשמש כאמצעי מילוט. חשוב להקפיד כי המעברים לפתח המילוט יהיו נגישים ונקיים ממכשולים.
 • יש להעסיק ממונה בטיחות בהתאם לגודל המפעל ולאופי העבודה.

הכללים העיקריים לבריאות העובד

 • יש להקפיד כי בזמן העבודה לא תהיה צפיפות העלולה לפגוע בבריאות העובדים. תקנות הצפיפות קובעות כי אם נפח החלל לכל עובד הוא פחות מאחד עשר מטרים מעוקבים, ייחשב השטח כצפוף.
 • חשוב לוודא כי חדרי העבודה מאווררים היטב ולדאוג למחזור של אוויר צח, כדי למנוע נזקים הנוצרים מאבק, מאדים או מזוהמה. יש להקפיד גם על תאורה מתאימה ומספיקה.

הכללים העיקריים לרווחת העובד

 • יש לדאוג לאספקה של מים ראויים לשתייה ממקור שאושר על ידי רופא של לשכת הבריאות המחוזית במחוז שבו נמצא המפעל.
 • יש להתקין ארגז עזרה ראשונה במקום נוח לגישה בהתאם לתקן שנקבע על ידי השר.

 כללי בטיחות בעבודה – מהי האחריות של העובד?

 • על העובד לשמור על ציוד המגן האישי,  שסופק לו על ידי המעביד ולהשתמש בו בהתאם לכללים ולהנחיות.
 • חשוב להודיע מיד למעביד על כל מפגע או סיכון.
 • על העובד להתייצב להדרכה בבטיחות ולבדיקות תקופתיות.
 • בכל תחום ובכל עיסוק בחומרים מסוימים העלולים לסכן את בריאות העובד, יינתנו הדרכות מתאימות, על העובד להשתתף בהן ולציית להנחיות.

תחת פקודת הבטיחות וחוק ארגון הפיקוח קיימות תקנות רבות שהעיקריות שבהן:

תקנות עיקריות הנובעות מפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל- 1970

 • תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה) התש"ס – 2000
 • תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ) התשנ"ו-1995
 • תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ) התשנ"ו-1995
 • תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז- 1986
 • תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגנים מסויימים) התשנ"א-1990
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים) התשנ"ג 1993.
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים) התשנ"ג 1993.
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד- 1984.
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן) התשמ"ד-1983
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל כלוריד), התשמ"ד-1983
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן), התשמ"ה-1985
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות  תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות) התשנ"ג 1993
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר)
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה) התשכ"ד 1964
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג-1992
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ"ג-1992
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח – 1998
 • תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001
 • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984
 •  תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח- 1988
 • תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשמ"ז-2007
 • תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות) התשמ"ח- 1988
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ"ז-1966
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992
 • תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983
 • תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) התש"ן 1990
 • צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי) תש"ך – 1959

תקנות עיקריות הנובעות מחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954

 • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), התשכ"א-1960
 • תקנות  ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות),  התשכ"ג- 1963
 • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-  1996
 • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט- 1999
 • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) התשנ"א 1990
 • תקנות ארגוו הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג, 2013

יש לכם שאלות נוספות? צוות העובדים בחברת "מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ" ישמחו לענות לכם על כל שאלה. צרו קשר, אנו ממתינים לכם, שמחים לעזור!