קביעת היקף המשרה של ממונה הבטיחות

קביעת היקף משרה לממונה בטיחות בעבודה

בחודש מרץ 2012, חודש נוהל "קריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה על הבטיחות", כאשר השינוי המהותי הינו הכפלת היקף משרה מינימאלי מ- 16 שעות חודשיות ל- 32 שעות חודשיות.

היקף עבודתו של הממונה על הבטיחות על פי נוהל זה, תלויה ברמות הסיכון אליהם נחשפים העובדים. על כל חשיפה לסיכון מתקבל ניקוד, כאשר צבירת כלל הניקוד של כלל הסיכונים, מהווה סה"כ ניקוד של אותה חברה.

נספח 3, המופיע כאן הינו המקרא לנקודות שנצברו על סיכונים של המפעל הספציפי:

נספח 3 – טבלה לחישוב מספר מינימאלי של שעות עבודה חודשיות של ממונה על הבטיחות על פי נקודות הסיכון

סה"כ נקודות סיכון בנספח 1 ונספח 3                                                                 מספר מינימאלי של שעות עבודה חודשיות ושל ימי עבודה בחודש של ממונה על הבטיחות
עד 1532 שעות (4 ימים)
16-3048 שעות (6 ימים)
31-4564 שעות (8 ימים)
46-6096 שעות (12 ימים)
60 ומעלה180 שעות (22 ימים)

מנספח 3, ניתן לראות שצבירה של ניקוד מ- 0 עד 15, הינה 32 שעות עבודה חודשיות.
נשאלת השאלה, מה קורה עם חברות שנקבע בעבר עבורם היקף משרה של 16 שעות חודשיות?

תשובה: נראה שקיימת כוונה להעביר את כלל החברות, אשר בהן היקף המשרה של ממונה הבטיחות הינו 16 שעות בחודש ל- 32 שעות חודש, יחד עם זאת תהליך זה יכול לקחת זמן רב, אך ניתן לומר בוודאות ששינוי היקף המשרה ל- 32 שעות יעשה בכל מקרה בהם תידרש התערבות של אגף הפיקוח על העבודה, במשרד התמ"ת, ואלה יכולים להיות המקרים:

1. מינוי ממונה בטיחות חדש, החלפת ממונה בטיחות.
2. תאונת עבודה המצריכה חקירה של משרת התמ"ת
3. תלונה לאגף הפיקוח (יכול להיות עובד למשל) על אי מילוי דרישות חוק/תקנה.