ועדת בטיחות
ועדת בטיחות
12/15/20

ועדת בטיחות

מטרת הוועדות היא הפחתה של הסיכונים הבטיחותיים במפעל, שמירה על גיהות תעסוקתית ומניעה של חשיפה לגורמי סיכון העלולים להשפיע על בריאות העובדים.

ועדות בטיחות הן ועדות שתפקידן לפעול לשיפור רמת הבטיחות במפעלים. מטרת הוועדות היא הפחתה של הסיכונים הבטיחותיים במפעל, שמירה על גיהות תעסוקתית ומניעה של חשיפה לגורמי סיכון העלולים להשפיע על בריאות העובדים.

על הקמת ועדות הבטיחות

 • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 1954, מחייב כל מפעל שבו מוסקים למעלה מעשרים וחמישה עובדים, למנות ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעביד.
 • במפעל שבו מועסקים פחות מעשרים וחמישה עובדים, ראשים העובדים והמעביד להקים ועדת בטיחות מיוזמתם ובהתאם להסכם שבין המעביד לעובדים.
 • נציגי העובדים בוועדה יהיו עובדי המפעל שנבחרו על ידי העובדים או שהתמנו על ידי ועד העובדים.
 • נציגי המעביד בוועדה יתמנו על ידי המעביד. רצוי שבין נציגי המעביד יהיו מנהלי עבודה או האחראים מטעמו על הבטיחות במפעל.
 • ועדת הבטיחות תבחר מבין חבריה את יושב ראש הוועדה, שייבחר ברוב קולות. אם לא יהיה רוב קולות בוועדה, ייבחרו שני יושבי ראש, האחד יהיה נציג העובדים והשני נציג מטעם המעסיק.
 • בכל הצבעה יהיו לנציגים של כל צד מספר קולות זהה. נציג המוסד לבטיחות וגיהות ומפקח העבודה רשאים להשתתף בישיבות הוועדה, אך אין להם זכות הצבעה בה.

החובות והסמכויות של ועדת הבטיחות

 • בכל מקרה של תאונת עבודה על חברי הוועדה מוטלת החובה לברר את הגורמים לתאונה ולהמליץ על הדרכים למניעת תאונות עבודה.
 • על חברי הוועדה מוטלת חובה לעקוב באופן קבוע אחרי תנאי העובדים ובטיחותם ולהמליץ על כללי בטיחות ועל שיפורים בנושא הבטיחות במפעל.
 • על חברי הוועדה לתאם את הביקור של נאמני הבטיחות במפעל ולקבל מהם דו"ח על מצב הבטיחות במפעל.
 • בעת ביקור של מפקח עבודה במפעל, ילוו אותו חברי ועדת הבטיחות.

מהם הדרכים שבהם יכולים חברי הוועדה לאכוף את כללי הבטיחות?

 • חברי הוועדה רשאים להמליץ בפני המעביד על הטלת עונשים משמעתיים נגד עובדים שאינם מקיימים את כללי הבטיחות הנדרשים לפי החוק. הם רשאים לנקוט באמצעי ענישה מגוונים כמו ניכוי שכר של עד שבוע עבודה, הפסקת עבודה עד לשבועיים, העברה לתפקיד אחר ובמקרים חמורים גם להביא לפיטורי העובד.
 • המעביד רשאי, אך לא חייב, לנקוט באמצעי המשמעת שעליהם המליצה הוועדה. אם  הוחלט לנכות לעובד חלק משכרו, הכסף יועבר לרשות הוועדה והוא ישמש לקידום הבטיחות במפעל.

  מהן החובות החלות על המעביד

 • המעביד צריך להקל על חברי הוועדה ולעזור להם למלא את תפקידם. אסור לו לפטר עובד החבר בוועדה בשל הפעילות בה. במקרה של פיטורי עובד על רקע הפעילות בוועדה, יש לפנות לשר העבודה.
 • על המעביד לקיים את המלצות הוועדה לשיפור הבטיחות ולאכוף את כללי הבטיחות שקבעה הוועדה.
 • במקרים שבהם המעביד לא מקיים את המלצות הוועדה, מפקח עבודה אזורי רשאי להורות לו בצו לקיים את ההמלצות.
שתף:
וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button לייעוץ עם מומחה
דילוג לתוכן