פיתוח שיטה למדידת אקלים הבטיחות

פיתוח שיטה למדידת אקלים הבטיחות

ארגונים רבים משקיעים רבות בתחום הבטיחות והגהות התעשייתית. עם השנים מתברר שקיים
קושי במדידת ביצועי הבטיחות, על מנת לאפיין מגמות שיפור או נסיגה בהישגי הבטיחות בארגון.
עבודה זו דנה באפיון תרבות הבטיחות בחברת "נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ".
בשנת 2003 ,קיבלה הנהלת "נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ ", החלטה אסטרטגית, אשר נותנת
קדימות ראשונה ליישום תפישות בטיחות מתקדמות, במטרה לשמור על שלומם ובריאותם של
העובדים. במשך השנים הוטמעה הגישה הפרואקטיבית לבטיחות כפי שפותחה על יד צביקה בר
דרור, שעיקרה הוא: תכנון מוקדם למשימה, הערכת סיכונים דינמית, מפגשי בטיחות
)תקשורת(/הדרכות בטיחות, שימוש בציוד מגן אישי, אירועי כמעט ונפגע.
שלושה מתוך ארבעת המפעלים עברו שינויי תפישה בטיחותיים חיוביים ודרסטיים. הסקר הנוכחי
נערך במטרה לבחון את עומק השינויים ואת נקודות התורפה אותן יש לשפר, על מנת להניע חזק
יותר את התהליך קדימה.
האפיון בוצע על ידי קיום ראיונות עם עובדים ומנהלים וניתוח תפישת העובדים והמנהלים ובחינת
תפישתם בהקשר של משתני בטיחות כגון: הערכת סיכונים דינמית, תכנון מוקדם למשימה,
מפגשי בטיחות )תקשורת(/הדרכות בטיחות, שימוש בציוד מגן אישי, מצבי כמעט ונפגע, מחויבות
העובד לבטיחות, מחויבות ההנהלה לבטיחות )תפישת מנהלים(, מדרג הפרואקטיביות.
במהלך ביצוע הסקר )2009 ,)בוצעו ראיונות ל- 81 עובדי חברת נשר )ייצור, תומכי ייצור, מנהלים
ועובדי קבלן( בשלושה אתרים של "נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ" )חיפה, הר-טוב ורמלה(.
תמ"נ )תעשיות מוצרי נייר – אותה הנהלה – תחום עיסוק שונה(, לא השתתף.
הסקר נערך בשנת 2009 ,תוצאותיו הושוו לתוצאות שהתקבלו מאותו סקר שנערך בשנת 2008.
בשנת 2009 ,ישנה עליה קלה בציון הסופי 7.50( לעומת 8.46 בשנת 2008 ,)עליה זו ניתן להסביר
בעלית ציוני המשתנים: מפגשי בטיחות – 3.54( לעומת 5.46 בשנת 2008 ,)תכנון מוקדם
למשימה – 2.48( לעומת 4.37 בשנת 2008 ,)דיווח על אירועי כמעט ונפגע – 3.29( לעומת 4.16 בשנת
2008 .)העליה בציונים מצביעה על כך שחלק מהעובדים הפנימו את חשיבות הדיווח על אירועי
כמעט ונפגע וניתן לקשור זאת לעליה בכמות וברמת המשתנים : מפגשי בטיחות ותכנון מוקדם
למשימה.
לעומת זאת, היתה ירידה במשתנים: מחויבות העובד לבטיחות – 6.51( לעומת 59 בשנת 2008 )
וציוד מגן אישי – 57( לעומת 7.66 בשנת 2008 .)בין שני משתנים אלה קיים קשרברור המתבטא
בהתנהגות הנובעת מתפיסת המחויבות.
במשתנים: מחויבות ההנהלה לבטיחות, הערכת סיכונים דינמית, מדד הבית ומדד הפרואקטיביות
לא היה שינוי מהותי הראוי לציון.
למרות עלייה בציונים בשנת 2009 ,קיימות הטיות ביחס לשנת 2008:
• מפעל תמ"נ, לא השתתף בסקר. כמפעל שאינו מיישם את הגישה הפרואקטיבית
לבטיחות, אי השתתפות המפעל בסקר, מעלה את הציון המשוקלל ביחס לסקר
הקודם במספר נקודות.
• נשר רמלה – הסקר השנה נכנס לרזולוציה עמוקה יותר )רב אגפית( ביחס לשנה
שעברה, כך נכנסו אגפים, שלא נסקרו בשנה שעברה או שנסקרו באופן חלקי, מה
שגורם להורדה יחסית בציון הכולל.
תוצאות הסקר מהוות "מראה" לשיקוף המצב בפני הנהלת החברה.
הסקר מציף נקודות חולשה ומדגיש נקודות חוזק, בעזרתם יכולה הנהלת החברה להחליט על
כיווני דרך עתידיים.

להורדת מאמר מלא

אודות החברה

הקשר בין בטיחות לאיכות בחברת אי וי אקס ישראל

ניהול בטיחות וניהול איכות, הנן מערכות ניהול מרכזיות וחשובות ביותר בכל ארגון, אך בעוד שהאיכות נתפשת כגורם
התורם ישירות ליכולת התחרות וההישרדות של הארגון, נתפשת הבטיחות כגורם שההשקעה בו אינה מחזירה את עצמה.
כלומר, בטיחות נתפשת כלא עיסקית. בשנים האחרונות התפתחו תורות לניהול איכות ובטיחות, ואיתן התפתחו
תיאוריות המדגישות את הקשר הקיים בין בטיחות לאיכות.
מחקר זה שם כמטרה לבדוק את הקשר בין בטיחות ואיכות בחברת אי וי אקס ישראל. כמו כן בדק המחקר שלושה משתני
בטיחות מרכזיים )מחוייבות ההנהלה לבטיחות, הדרכות בטיחות ותנאי בטיחות סביבתיים( והקשר של משתנים אלה עם
האיכות.
חברת אי וי אקס ישראל הנה חברת היי-טק, השייכת לתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה, אשר מפתחת ומייצרת רכיבים
מיקרו-אלקטרוניים פסיביים, בטכנולוגיה של שכבות דקות.
במהלך החיפוש אחר חומר ספרותי רלוונטי, נמצאו מאמרי דעה רבים, הדנים בקשר בין בטיחות לאיכות, אך לא נמצא
שום מחקר כמותי/איכותי, אשר ניתן היה להשוות אליו את תוצאות מחקר זה. החיפוש נעשה בספריות, באינטרנט
ובהתייעצות עם מומחים בארץ ובחו"ל.
המחקר נערך בקרב 103 עובדים, אשר במסגרת עבודתם נדרשים לרמות בטיחות ואיכות גבוהות. העובדים מלאו שאלון
)בעברית או רוסית(, אשר שיקף את תפישתם לגבי בטיחות, משתני הבטיחות שצויינו וכן לגבי האיכות.
כדי לבחון את השערות המחקר נעשה שימוש בסטטיסטיקה תיאורית והיסקית
ממצאי המחקר מצביעים על קשר חיובי מובהק בין בטיחות לאיכות. בשלושה מבדקים שונים, נמצאו מתאמים מובהקים
של 89.0 ,63.0 ,81.0 .כמו כן נמצא קשר חיובי מובהק בין משתנה מחוייבות ההנהלה לבטיחות לבין איכות )מתאם פירסון
85.0 .)ברגרסיה רבת משתנים נמצא כי המשתנה מחוייבות ההנהלה לבטיחות, הנו המרכזי והשפעתו על האיכות הנה 66.0
יחידות )או אחוזים(. נמצא גם קשר חיוב מובהק בין משתנה הדרכת בטיחות לאיכות )52.0 .)ברגרסיה רבת משתנים נמצא
כי למשתנה הדרכת בטיחות השפעה מובהקת של 32.0 יחידות על האיכות.
קשר חיובי מובהק נמצא בין תנאי בטיחות סביבתיים לאיכות )58.0 ,)אם כי למשתנה זה לא היתה השפעה מובהקת על
האיכות, ברגרסיה רבת משתנים.
תוצאות המחקר הולמות את גישתם של (1997 (Phillips & Cooper ,אשר במאמרם "להרוג שתי ציפורים באבן אחת :
השגת איכות דרך ניהול בטיחות כוללת", דנו באימוץ גישת ניהול בטיחות כוללת, כדרך התמודדות עם בעיות איכות.
לאור התוצאות המוצגות במחקר זה, המסקנה המתבקשת היא, שהשקעה במשתנים, מחוייבות ההנהלה לבטיחות
ובהדרכת בטיחות, תניב תוצאות ודאיות וחיוביות בכל הקשור להעלאת רמת האיכות.
בהמשך לתוצאות, ניתן להמליץ בפני הנהלת חברת אי וי אקס ישראל, על הגברת מעורבות ומחוייבות ההנהלה לבטיחות
והגברת הדאגה לעובדים, על ידי סיורי בטיחות של מנהלים, השתתפות בוועדות בטיחות, הגברת מעורבות מנהלים במתן
פתרונות לבעיות בטיחות ומעורבות אישית של מנהלים בכירים בסיכוני בטיחות בהם נמצאים עובדיהם. כמו כן מומלץ
להגביר את הדרכות הבטיחות ותרגילי החירום, הגברת תכיפות ההדרכות, רמתן ואיכותן. יישום המלצות אלה באופן עקבי
ולאורך זמן, מבטיח תרומה משמעותית ברמת האיכות הכוללת של החברה.

התוצאות המוצגות במחקר זה נכונות לחברת אי וי אקס ישראל, אך ישימות לכלל הארגונים היצרניים. הקושי ביישום
המלצות אלו הוא בשינוי תפישת המנהלים וההנהלות את תפישת הבטיחות וזאת ניתן לבצע רק על ידי ביצוע מחקרים
נוספים, יותר מעמיקים. לעתיד, מומלץ לחקור את הקשרים בין בטיחות, לאיכות, למוטיבציה, לייצור ולתפוקות העובדים,
לתרבות הארגונית ולשביעות הרצון. כל אלה קשורים יחד במארג הארגוני ואינם ניתנים להפרדה האחד מהשני.
תוצאות מחקר זה ומחקרים עתידיים עשויים לשנות את תפישת אסטרטגית הבטיחות של הנהלות, אשר ישקיעו בבטיחות
גם מטעמי תחרות והישרדות. הנהלה אשר תיישם שינויי תפישה אלו, תרוויח משני כיוונים, איכות מוגברת והפחתת שיעור
תאונות עבודה, על כל מה שמשתמע מכך.

 

להורדת מאמר מלא.

Company Profile

Company Profile

Mozi Bouton – Safety and Environmental Ltd. It employs safety officers nationwide

As time goes by, there is growing awareness of safety, health and environmental issues. Companies of all sizes are investing time and very considerable resources in the effort to ensure that their employees remain safe and well.

The “Mozi Bouton – Safety and Environmental Quality Company Ltd.” aims to provide safety, health and environmental services at the highest professional level with uncompromising quality of service.

The Company specializes in all aspects of safety and health in the workplaceand environmental issues in industry.

The Company provides safety, health and environmental services in the following fields: External safety officers, safety training, risk assessment and risk management,business licensing and interaction with regulating authorities, qualification and certification processes for SI 18001 and ISO 14000 -1,noise testing, establishment of emergency systems, including training exercises for emergency teams, expert opinions for Courts of Law, preparation of factory files, field files and poisons permits, safety and fire safety programs, auditing for educational institutions, advice on building safety / fire safety and public event licensing.

The Benefits for the Organization:

 • Lower long term costs because there will be fewer accidents and environmental incidents.
 • Reduction and prevention of criminal proceedings following serious safety events or environmental incidents.
 • Compliance with the State of Israel’s laws and regulations on health and safety in the workplace.
 • Improvements in the organization’s reputation from the point of view of the authorities and the public.
 • Improvements in the organization’s image from its employees’ point of view.
 • Higher regard from the organization’s customers.
 • Savings on the cost of additional human resources in the aforementioned fields.

About the Founder- Mozi Bouton MBA, MSc.

Mozi Bouton,the company's founder and ceo, has 20 years’ experience as an expert in the fields of safety, health and the environment. Mr. Bouton holds four masters degrees (MSc., MBA), including a Masters in Safety Management and Engineering. He also holds numerous professional qualifications in the field of safety, including: Work Safety, Fire Safety, Construction Safety, Radiation and Laser Safety. He is also a specialist in the chemicals sector, a noise safety auditor and more…

 • Lecturer at the Health and Safety Institute, the Standards Institute and at a broad range of colleges, institutions, companies and organizations.
 • Expert in theconstruction and upgrading of safety management systems and risk management.
 • Expert inSI 18001 and ISO 14001 -1 qualification and certification procedures.
 • Expert in the assessment of safety quality in large organizations.
 • Leader of Israeli research into the links between safety and quality and safety as a commercial interest.
 • Court recognized expert
 • Major in the IDF reserves

The Company’s Clients Include (partial list):

Industry ConstructionIndustry Hotels
Elbit Systems Land and C41 Ltd. Shitufit Sheraton HotelTel Aviv
Cisco Israel Ackerstein Industries Hilton HotelTel Aviv
Israel Railways Ashtrom  
Plasson Lesico Miscellaneous
AudioCodes   Ramot Group
Al-Bad Communications Industry Toyota (Union Motors)
Ledico (Bosch) Celcom Israel Philip Morris
Hogla – Kimberly MIRS Solaer
Nesher Israel Cement Enterprises Motorola Israel Elco
Hadera Paper Hot Mobile  
Alcatel – Lucent Israel    
Zalaf Institutions, Institutes and Authorities  
Polynum Standards Institute of Israel  
Strauss Occupational Safety and Hygiene Institute  
  Geological Survey of Israel  
Catering Israel Land Authority  
Schulz Catering Bank of Israel  
Shefa Catering Modiin Municipal Authority  
  Israel Trade Fairs Center  
Hospitals and Health Funds Dizengoff Center  
Alyn Hospital Association for the Wellbeing of Israel's Soldiers  
Fliman Hospital    
TiratHaCarmel Medical Center    
Clalit Health Services    

References:

 1. Mr. Ilan Shimoni, Adv. (CEO Tvs) – 050-5245788
 2. Ron Harel (former safety manager at Cellcom) – 052-2499344
 3. Amnon Ovitz (business development manager HVI) – 058-6500116
 4. Yehuda Shaked (director of rail safety in Israel) – 050-4025265

Fields of Activity:

The Mozi Bouton Company – Safety and Environmental Quality Ltd. provides a wide range of high quality services.

Some of the servicesprovided by the Company:

 • Advice on safety, health and environmental issues.
 • External safety officer services.
 • Safety training at all levels.
 • Establishment of safety and health management systems; preparation of health and safety procedures for normal times and emergencies.
 • Construction of risk management systems (including execution of risk analysis),
 • Preparation of factory files, field files, poison permits, safety programs and fire safety programs.
 • SI 18001 and ISO 14001 – 1 qualification and certification.
 • Noise testing.
 • Interactions with regulatory authorities – Fire and Rescue Service, local authorities, Ministry of Labor and Social Welfare, Ministry of Environmental Protection, Homeland Security Command, Ministry of Transport, etc.
 • Establishment of emergency systems, including training exercises for emergency teams.
 • Expert opinions for Courts of Law.
 • Establishment of “enforcement programs” for the reduction of risk of criminal prosecution against managers and position holders due to accidents at work.
 • Writing and assimilation of procedures.
 • Business licensing.
 • Provision of fire safety and radiation safety officer services as required.
 • Planning of fire safety programs or production systems in new buildings.
 • Expert opinions and safety licensing for educational institutions.
 • Safety licensing for public events.

Safety Training

The Mozi Bouton Company – Safety and Environmental Quality Ltd. provides training, conducted by qualified safety trainers approved by the Chief Labor Inspector.

Training is carried out at the highest level, accompanied by photographs, examples and the relevant safety training films.

List (partial) of Training Subjects:

 • General safety training (for all industries and institutions)
 • Safety at height training
 • Minimization of managers’ and position holders’ criminal responsibility for accidents at work.
 • Fire safety.
 • Electrical safety.
 • Safety when working with chemicals.
 • General safety for field, production and office workers – including a very wide range of issues, such as: Safety in the office, mobile tools, correct lifting practices, hand tools, work with ladders, etc.
 • The links between safety and quality, or safety as a commercial interest.
 • Emergency situation training and exercises for the emergency team and the entire workforce.
 • Training in environmental management: ISO 14001
 • Training in safety management: SI 18001
 • Ergonomics and the work environment
 • Noise and noise prevention regulations
 • Ionizing and non-ionizing radiation safety
 • Environmental quality – general
 • Accident statistics (part of the training course for Safety at Work Officers).
 • Safety budget economics and management (part of the training course for Safety at Work Officers).
 • Methods to assess the safety array

N.B. – Training is adapted to the client’s specific needs.

רישוי בריכות ציבוריות וקאנטרי

רישוי בריכות ציבוריות וקאנטרי

רישוי בריכות ציבוריות וקאנטרי – דברים שצריך לדעת!

בריכת שחייה או מאגר מים אחר המשמש את הציבור לשחייה ולנופש במים כמו בריכות שחייה ציבוריות, בריכות בקאונטרי, בפארק מים ועוד מחויבות בהליך רישוי מסודר. רק בריכות בבית פרטי או בריכות המשרתות עד ארבעה יחידות אירוח פטורות מהרישיון.  רישיון עסק לבריכה מעיד כי כל התנאים התברואתיים והבטיחותיים בבריכה תקינים.

public_pool

רישוי בריכות ציבוריות– ארבעה דברים שחשוב לדעת:

בריכה היא מקום ציבורי המשרת עשרות אלפי אנשים בשנה. מטבע הדברים בעת מתן רישיון לבריכות שחייה ציבוריות נדרשת הקפדה על קלה כבחמורה.

רישוי בריכות ציבוריות כולל בדיקות מורכבות ויסודיות בנושאים רבים כמו איכות המים, בטיחות וגיהות, תחזוקה וניקיון, תנאי אבטחה ועוד. כל אחד מהתחומים דורש טיפול מול רשות או גוף אחר.  בסיום התהליך תעניק הרשות המקומית רישיון עסק לבריכה המעיד כי כל הנושאים נבדקו ואושרו על ידי הגופים הרלוונטיים.

בעת בניית בריכה חדשה יש לפנות אל הרשות המקומית ולהגיש בקשה לרישיון עסק. הרשות המקומית תעביר את הבקשה לכל הגורמים הרלוונטיים ובהתאם לתוצאות הבדיקה שלהם היא תחליט אם לתת אישור להפעלת הבריכה או לא. במקרה של סירוב ידאג בעל הבריכה לתקן את הליקויים ולפנות שוב לרשות המקומית בבקשה מחודשת לקבלת אישור לפתיחת בריכת השחייה.

גם בעל בריכה ותיק שיש לו רישיון מטעם הרשות המקומית להפעלת הבריכה, חייב לפנות חודשיים לפני תחילת עונת הרחצה אל המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות ולהודיע על כוונתו לפתוח את הבריכה. המחלקה לבריאות הסביבה תערוך ביקורת באתר, תוודא כי הבריכה עומדת בכל הדרישות והתקנות ובהתאם לממצאיםתעניק רישיון או סירוב להפעלת הבריכה.

מהן הדרישות לרישוי בריכות ציבוריות וקאנטרי?

בריכות השחייה מחויבות במערכת ייחודית לטיפול במי הבריכה הכוללת מערכת סינון וחיטוי ומערכת ממחושבת לניטור ובקרה של איכות המים. בעלי הבריכה נדרשים לבצע בדיקות מעבדה כימיות ומיקרוביאליות כדי לשלול הימצאות של חיידקים מזיקים במים ולשמירה על איכות המים. בכל מקרה שבו יהיו ממצאים חריגים, יש לדווח מיד לרשויות הבריאות.

הבדיקות לאיכות מי הרחצה בבריכה ייעשו רק על ידי אנשי מקצוע מוסמכים. אחת לתקופה יש לערוך באופן קבוע בדיקת בקרב חיצונית על ידי צוות מקצועי ומוסמך.

בכל אתר חייב להיות מפעיל שעבר הכשרה והסמכה בתחום. המפעיל חייב להימצא בשטח הבריכה בכל השעות שבהן הבריכה פועלת.

על הנהלת הבריכה להקפיד על תקנות הבטיחות, על האבטחה במקום ועל הגשה מהירה של עזרה ראשונה במקרה הצורך. במתקני הבריכה חייבים להימצא אמצעי החייאה ותיק עזרה ראשונה.

הנהלת הבריכה חייבת להתקין מערכת לגילוי ואיתור עשן או אש, כמו כן לדאוג לתקינות מערכות החשמל מסביב לבריכה, כמו כן מניעת מפגעים העלולים לסכן את המתרחצים.

כדי להקפיד על בטיחות המתרחצים יש להתקין משטחים שאינם מחליקים, מדרגות גישה עם מעקות תמיכה, אזורי ישיבה מוצלים ולמנוע כל גורם העלול לסכן את בטיחות ובריאות המתרחצים.

 

מאמר בנושא דומה:

בטיחות בבריכת שחייה

בטיחות בקייטנות ובמחנות קיץ

בטיחות בקייטנות ובמחנות קיץ

בטיחות בקייטנות ובמחנות קיץ – דגשים לבעלי קייטנות

בבואנו להציע קייטנה להורים, אנו לוקחים על עצמנו אחריות כבדה וחשובה מאוד. אנחנו לוקחים על עצמנו לשמור על הדבר היקר ביותר עבור ההורה, על הילד שלו, בין אם מדובר בילד קטן, אשר לא יודע להבחין בסכנות שעלולות להתרחש בסביבתו הקרובה, ובין אם מדובר בילד גדול, אשר שלא תמיד אחראי ומודע למעשיו.

התפקיד החשוב ביותר שמוטל על מארגני קייטנה או מחנה קיץ, מעבר לחוויות, התכנים וההנאה, הוא השמירה על בטיחות הילדים, על בריאותם, על חייהם. עליהם לשים לב לגורמי בטיחות רבים – לחלקם ניתן לדאוג מראש (למשל בטיחות המבנה שבו נערכת הקייטנה), ועל חלקם נוכל להתכונן בעת הצורך (הדרכת עזרה ראשונה מתאימה למדריכים למשל).

%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa_%d7%91%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa_%d7%9e%d7%97%d7%a0%d7%94_%d7%a7%d7%99%d7%a5

הפעלת קייטנות – הכללים שיש לעמוד עליהם

כדי להפעיל קייטנה יש לקבל אישור בטיחותי על תקינות המבנה והמתקנים, וכן לוודא שהמדריכים עברו הכשרת מתאימה בהוראות ובהנחיות הבטיחות. בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך יש לשים לב בין השאר לכמות המדריכים המומלצת ע"פ משרד החינוך – קייטנה שמתקיימת בתוך מבנה מחויבת במדריך עבור 25 ילדים לכל היותר, קייטנה המתקיימת בשטח פתוח, בחוף הים או בטבע, מחויבת במדריך עבור 15 ילדים לכל היותר. בקייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים, יש למנות מדריך עבור 11 ילדים.

בין כללי הבטיחות הכלליים בקייטנות, יש לדאוג לאבטחה רציפה לאורך כל שעות הפעילות, היכרות עם נוהלי בטיחות שונים כמו טיפול בחפץ חשוד, הקפדה על הוראות הכניסה לבריכה ולים, כשהפעילות מתקיימת במקומות כאלו. כאשר הקייטנה מתקיימת במבנה סגור יש לשים לב שהמבנה לא נמצא בשיפוצים כל שהם ואין חריגות בנייה אחרות.

אם הקייטנה מתקיימת בשטח פתוח, יש לשים לב כי המיקום נמצא במרחק סביר מאזורי מגורים, מאזורי תעשייה, ממקורות מים שונים שיכולים להוות סכנה לילדים, ממפגעים שונים כמו ביצות או שלוליות, וכן ממקומות שאליהם מסלקים אשפה או שפכים. כמו כן, יש לשים לב שהשטח נקי מקוצים ועשבי בר מחשש לשריפות. חשוב להדגיש כי בכל קייטנה יש לדאוג שהמדריכים יעברו הדרכה בכיבוי שריפות, וכי מטפי הכיבוי יהיו מסומנים בתג בדיקה שמעיד על תקינותם ותקפותם.

בעת קיום קייטנה בשטח פתוח, חשוב לשים לב גם למרחק מקווי מתח גבוה, כך שיהיה לא פחות מ-50 מ', כמו כן יש לשים לב למרחק מעורק תנועה, שיהיה לא פחות מ-100 מ'.

כאשר מקיימים את הקייטנות בשטח פתוח, חשוב מאוד להקפיד שהילדים ישתו מים לאורך כל היום, גם אם הם אינם מרגישים צמא. כמו כן יש להקפיד מאוד שהילדים יחבשו כובעים וימרחו קרם הגנה, כדי למנוע נזקים של התייבשות. חשוב מאוד לשים לב לתסמינים היכולים להצביע על התייבשות, זהו מצב מסוכן מאוד שיכול לגרום למוות באחוז גבוה מאוד מהמקרים.

בכל מקרה, מומלץ בחום להורים, למדריכים ולמארגנים לקרוא את חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא קייטנות: הבטחת הבטיחות בקייטנות ובמחנות קיץ.

לקריאת חוזר מנכ"ל משרד החינוך

מאמר נוסף שעשוי לעניין אותך:
הדרכת בטיחות כללית

מניעת אסון בבריכת השחייה

מניעת אסון בבריכת השחייה

יש לכם בריכת שחייה בבית? – כך תמנעו אסון!

%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a2%d7%aa_%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%9f_%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa_%d7%a9%d7%97%d7%99%d7%99%d7%94

בבתים רבים יש בריכות שחייה פרטיות. אין כיף גדול יותר מאשר להשתכשך במים הקרירים בימי הקיץ החמים ולשחות בבריכה, אך כדי שהכיף הגדול וההנאה הרבה לא יהפכו ברגע אחד לאסון קורע לב, לעוד מקרה של טביעה ולצער ולכאב שלא נגמר, אתם חייבים לשנן היטב את כללי הבטיחות ולהקפיד על יישומם המלא.

כך תמנעו אסונות ומקרי טביעה בבריכה הפרטית

לילדים אסור לשחות בבריכה ללא השגחה של מבוגר. השגחת המבוגר צריכה להיות צמודה ומתמדת, אין להשאיר את הילדים לבד, אפילו לדקה אחת.

כל בריכת שחייה חייבת להיות מגודרת. הגידור צריך למנוע את האפשרות להיכנס לבד לברכה בכל דרך, לטפס על הגדר, לזחול מתחתיו או לעבור דרכו.

התקנתם גדר? אתם חייבים להתקין בשער הכניסה לבריכה מנעול עם אפשרות לנעילה אוטומטית. את המפתח הרחיקו מהישג ידם של הילדים. גם הדלתות ושערי הבית הפונים אל הבריכה חייבים להיות נעולים. על שער הכניסה כדאי להתקין אזעקה קולית כאשר השער נפתח באופן בלתי מבוקר.
אל תשאירו בקרבת הגדר סולמות, כיסאות שרפרפים שולחנות או כל חפץ היכול לשמש באמצעי טיפוס על הגדר. חשוב מאוד לשמור על קשר עין בין הבית לבריכה. גזמו עצים גבוהים והרחיקו עציצים, צמחייה או כל גורם שיחסום את שטח הראייה.

כדי למנוע סכנת החלקה, המשטחים שמסביב לברכה צריכים להיות מחומרים מפוספסים המונעים החלקה.

אל תחזיקו מתקנים ניידים כמו צעצועים עם גלגלים, תלת אופניים ועוד בשטח הבריכה. תוך כדי השימוש במשחקים אלו עלולים הילדים ליפול אל תוך המים.

מערכת החשמל מסביב לבריכה חייבת להיות אטומה ועמידות מפני חדירת מים ורטיבות. המערכת חייבת לכלול מפסקי פחת המופעלים בעת זרם דלף וברגישות של שלושים מיליאמפר. אחת לחודשיים הפעילו את המפסקים כדי לוודא שהם תקינים. אל תעבירו כבלים מאריכים מסביב למים או על פני המים. בתאורה ובציוד חשמלי הפועל על מתח נמוך, אפשר להשתמש רק במרחק של שלושה עד חמישה מטרים משפת הבריכה. מומלץ מאד להביא חשמלאי בודק, לביצוע בדיקה שנתית של מערכות החשמל בבריכה. יש לקבל מהחשמלאי הבודק אישור בכתב על בדיקה ותקינות מערכות החשמל.

אין להפעיל מערכות חשמל כגון: רובוט ניקוי בזמן ששוהים בבריכה. הערה – חשמלאי בודק הינו סוג של רישיון חשמל, שההתמחות העיקרית שלו הינה בדיקה ואישור מערכות חשמל, בדיקה זו חשובה ביותר לזיהוי זליגת זרמים גם בכמויות מזעריות, תיקונם מבעוד מועד ימנע אסור פוטנציאלי.

הבטיחו את חיטוי המים ואת ניקיון הבריכה כדי למנוע התפתחות של בקטריות וזיהומים. מעת לעת בדקו את מערכת החיטוי בבריכה וודאו כי היא תקינה. אל תבצעו חיטוי ואל תפעילו ניקוי אוטומטי בזמן שמתרחצים בה. את חומרי החיטוי אחסנו במקום סגור הרחק מהישג ידם של הילדים.

את פתחי השאיבה של המים יש לאטום באמצעות מנעול או כל מתקן אחר. בריכות שחייה מכילות ריכוז גבוה של כלור העלול להיות קטלני, חשוב להקפיד על רמת כלור תקינה ולבצע בדיקות כלור תקופתיות. כיום ישנן מערכות ניקוי על בסיס חומרים ידידותיים לסביבה – נדרש לבצע אחזקה שוטפת למערכת החיטוי על ידי בעל מקצוע מסמך.

החזיקו בהישג יד ציוד של עזרה ראשונה ואביזרי הצלה במידת האפשר.

ילדים קטנים עלולים לטבוע גם במים בעומק של עשרה סנטימטר. גם בריכות מתנפחות או גיגית מלאה במים עלולים לגרום לטביעה. אל תשאירו את הילדים לבד בעת השימוש ורוקנו את הבריכה או הגיגית מיד בתום הרחצה.

הקפידו על שתיית מים מרובה, על מריחת קרם הגנה ועל חבישת כובע. כדאי לדאוג שהילדים יהיו חשופים לשמש כמה שפחות וישהו באזורים מוצלים.

חופשת קיץ בטוחה

בטיחות בקייטנות

בטיחות בקייטנות – כי על בטיחות הילדים אסור להתפשר

קייטנות הן פתרון מצוין לתעסוקת ילדים בקיץ, ואין פלא שהדרישה אליהן גוברת משנה לשנה. השוק מוצף בסוגים שונים של קייטנות, קייטנות מדע, קייטנת אנגלית, קייטנת ספורט ועוד הרבה קייטנות בנושאים רבים. לפני שאתם מחליטים באיזה סוג של קייטנה כדאי לכם לרשום את הילדים, חשוב לברר על רמת הבטיחות של הקייטנה. אל תסמכו על מנהלי הקייטנה ועל הגופים הממונים על הבטיחות, היו אתם המפקחים. קראו בעיון את הכתבה ולפני שאתם רושמים את הילד לקייטנה, בקשו לוודא כי כל כללי הבטיחות מיושמים כהלכה.

image-1

בטיחות בקייטנות – כל מה שאתם צריכים לדעת

בחופש הגדול יש לילדים נטייה להשתולל, המשמעת רופפת ופעילויות הספורט ממלאות אותם באנרגיה ומעלות את רמת האדרנלין. המדריכים ברובם צעירים וקשה להם להשתלט על הילדים ועל החום כבד. כל אלו מהווים מתכון "כמעט בטוח" לסכנה של פגיעות ותאונות.

חשוב לבדוק האם יש לקייטנה רכז בטיחות והאם הוא מכיר ומודע לכל הוראות הבטיחות הנדרשות בקייטנות בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך. האם בקייטנה מונו בעלי תפקידים למקרה של שריפות או כל מקרה חירום אחר והאם הם קיבלו הדרכה מתאימה.

חשוב לבדוק האם מארגני הקייטנה קיבלו את כל האישורים הנדרשים. כדי לקבל רישיון לפתיחת קייטנה על הקייטנה להיבדק בידי שלושה גורמים, משרד החינוך, משרד הפנים והרשות המקומית. אם יש בקייטנה מתקן הפועל על גז, חשוב לקבל אישור מטכנאי גז כי המערכת תקינה, אם מתקנים המחוברים לחשמל, חשוב לקבל אישור מחשמלאי בודק. אם יש מתקני שעשועים חשוב לוודא כי הם בעלי תו תקן ממכון התקנים.

כלי העבודה והחומרים שבהם משתמשים הילדים חייבים להיות תקינים. בשנים האחרונות חדרו לשוק צבעים רעילים המכילים כספית ועופרת והשימוש בהם עלול להשפיע על מערכת העצבים של הילדים. חשוב גם כי הדבק שבו משמשים הילדים יהיה תקין ויש להימנע משימוש בגרוטאות חלודות העלולות לפצוע את הילדים ולגרום להם למחלות.

חשוב לוודא כי ציוד העזרה הראשונה תקין ונמצא במקום מגיש עזרה ראשונה מיומן.

צריך לבדוק כי רחבות המשחקים והשבילים נקיים ומבורות ומכשולים ובכל מקום שנדרש יש מעקות ומאחזי יד כדי למנוע נפילות.

צריך לזכור כי החשיפה לשמש בימים החמים מסוכנת ועלולה לגרום להתייבשות. חשוב לצייד את הילדים במים ולהקפיד שהם ישתו הרבה.

בקשו מהמדריכים תוכנית עדכנית של פעילויות הקייטנה. אם הילדים יוצאים לטיול, בקשו לדעת מהו מסלול הטיול והאם הוא מותאם לגיל הילדים שלכם. אם הילדים יוצאים לבריכה או לכל פעולה רטובה, עליכם לאשר זאת בכתב. אם יש לילדים מגבלות רפואיות, הודיעו על כך למנהלי הקייטנה וגם למדריכים.

ודאו כי ההסעה אל הקייטנה מתבצעת בליווי של מבוגר אחראי מעל גיל שמונה עשרה. גם בתחנת האיסוף וההורדה צריכה להיות נוכחות של מדריך שילווה את הילדים עד להגעת ההסעה לתחנה וממנה.

מאמר בנושא קשור:
התוכנית לניהול הבטיחות

בטיחות בבריכה ציבורית

בטיחות בבריכה ציבורית

בטיחות בבריכה הציבורית ובצימר – איך לעבור את הקיץ בשלום!

ארגון הבריאות הבין לאומי מדווח כי מוות בטביעה הוא הסיבה המרכזית למוות בקרב ילדים מתחת לגיל חמש עשרה, ארגון "בטרם" מדווח כי בכל שנה מתים בארץ כעשרים ילדים עקב טביעה. אל תגידו לי זה לא יקרה, מספיקה דקה אחת של חוסר תשומת לב כדי לגרום לאסון. רק ההקפדה על כללי הבטיחות בבריכות ציבוריות יכולה למנוע אסון. חשוב לדעת כי בריכות בצימרים אינן מוגדרות כ"בריכות ציבוריות" ואין בהן חובה להעסיק מציל ושירותי עזרה ראשונה, אחריות הבטיחות מוטלת כולה על ההורים.

אלו הכללים שימנעו אסון

יש לרחוץ רק בבריכות ציבוריות הנמצאות תחת פיקוח של מציל ואשר קיימות בהן שירותי הצלה. אם אין מציל בבריכה, לא נכנסים אליה.

ילדים ופעוטות עלולים לטבוע גם בעומק של פחות מעשרה סנטימטרים. אל תשאירו ילדים לבד גם בבריכת הפעוטים וגם במים רדודים אפילו לרגע אחד. אין להשאיר ילדים ללא השגחת מבוגר גם מחוץ לבריכה. ילדים יכולים ליפול בטעות לתוך הבריכה. אל תדברו בטלפון ואל תשוחחו עם חברים. השגיחו היטב על הילדים.

אין להרשות לילדים לרוץ ולהשתולל מסביב לבריכה, הם עלולים ליפול לתוכה או להחליק על הבטון הרטוב. החלקה על בטון רטוב עלולה להסתיים בפציעה חמורה.

גם אם הילד עבר קורס שחייה, אין להשאיר אותו ללא השגחת מבוגר. אין להרשות לילדים, גם לאלו שלמדו לשחות, לשחות במים העמוקים.

הימנעו ממשחקים מסוכנים. אל תשחקו משחקי הטבעה, אל תקפצו קפיצות ראש למים רדודים ואל תקפצו על מי שנמצא בתוך הבריכה.

מצופים וגלגלי ים מקנים תחושת ביטחון, אך זכרו כי הם אינם מעניקים הגנה מלאה מפני סכנת טביעה. חובה לשמור על הילדים גם כאשר הם מצוידים באביזרים אלו.

הקפידו על הגנה מפני השמש. חובה למרוח קרם הגנה ולחבוש כובע. תינוקות וילדים קטנים רצוי להלביש בבגד ים מלא וארוך כדי להגן על גופם מפני קרני השמש היוקדות.

קרני השמש עלולות לגרום להתייבשות הגוף ולאובדן נוזלים. חשוב להקפיד על שתייה, במיוחד בחוף הים או בבריכה. זכרו כי מחסור בנוזלים, אצל ילדים ומבוגרים, עלול לגרום לנזק גופני בלתי הפיך.
לשכור צימר עם בריכה, ליהנות ולחזור הביתה בשלום

צימרים עם בריכה הם להיט בין משפחות היוצאות לנפוש ולבלות את חופשת הקיץ. חשוב לדעת כי בריכות בצימרים אינן מוגדרות כברכות ציבוריות, יחד עם זאת הבטיחות בהן נגזרת מחוק התכנון והבנייה.

חשוב לוודא שלצימר או לברכה הציבורית יש רישיון עסק על ידי המועצה המקומית.
חשוב לשאול את בעל הצימר, מתי בוצע לאחרונה בדיקת חשמל של חשמלאי בודק. בדיקה כזאת בודקת את כל מערכות החשמל בבריכה ובסביבתה, כשמטרתה העיקרית של הבדיקה הינה למנוע זליגת זרם, העלולות לחשמל את המתרחצים. מומלץ שבדיקה כזאת תעשה לפחות אחת לשנתיים.
חשוב לבדוק האם הבריכה בצימר מגודרת והשער נעול. את המפתח יש לשמור הרחק מהישג ידם של הילדים.

ערכו בדיקה מסביב לגדר המקיפה את הצימר האם אין בה פרצה, האם הילדים לא יכולים לקפוץ מעל הגדר או לזחול מתחתיה, הרחיקו כל אמצעי שיוכל לשמש כסולם לטיפוס על הגדר כמו כיסאות, שולחנות, מתקני משחקים ועוד.

שמרו על שטח נקי מסביב לבריכה. אל תמקמו כיסאות או שולחנות קרוב לשפת הברכה, ילדים עלולים ליפול למים. הרחיק תלת אופן, בימבה או כל משחק אחר על גלגלים, כדי שהילדים לא ירכבו וייפלו תוך כדי הנסיעה למים.

ודאו עם בעל הבריכה כי כל פתחי השאיבה בברכה נעולים.

בררו האם יש ציוד לעזרה ראשונה או ציוד חילוץ למקרה של פגיעה והיכן הוא נמצא. הכי חשוב, אחרי כל הבדיקות, בסופו של דבר האחריות הכי גדולה על בטיחות הילדים מוטלת על ההורים.

מאמר נוסף שעלול לעניין אותך:
ניהול סיכונים

בטיחות בבריכת שחייה

בטיחות בבריכת שחייה

בטיחות בבריכת שחייה – איך לשמור על הבטיחות בבריכות שחייה

בילוי בבריכה יכול להוות מקור של הנאה במיוחד בימי הקיץ החמים, אך חשוב לדעת כי גם בילוי מהנה בבריכה עלול להסתיים באסון. למרות שבריכות השחייה נראות כמקום שאין בו הרבה סיכונים, הן משמשות, לעתים כמוקד של סיכונים. נוסף על סיכוני הטביעה, יש גם סיכונים הנובעים מהיחשפות לחומרים כימיים, לקרני השמש היוקדות ולסכנה של החלקות ונפילות. אם תשמרו על כללי הזהירות, תצליחו למנוע אסונות.

%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa_%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa_%d7%a9%d7%97%d7%99%d7%94

בטיחות בבריכות שחייה – שלושה דברים שחשוב לדעת!

נתוני הסטטיסטיקה מלמדים כי כעשרים ושניים אחוז מההורים אינם מקפידים על כללי הבטיחות הבסיסית כאשר ילדיהם נמצאים במים. חמישה אחוז מהם נחים על שפת הברכה, חמישה אחוז נוספים צופים על הילדים מחוץ לבריכה, ארבעה אחוז קוראים ספרים להנאתם בזמן שהילדים במים, שלושה אחוז משגיחים על הילדים הנמצאים מחוץ לבריכה והשאר עסוקים בדברים אחרים. רגע אחד של חוסר תשומת לב ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב לא נעים.

ילדים מגיל אפס ועד ארבע שנים נמצאים בקבוצת הסיכון הגדולה. הם נמשכים לשחק במים, הם אינם מודעים לסכנות ויכולתם להיחלץ ממצוקה מוגבלת.

שמונים אחוז ממקרי הטביעה אפשר למנוע באמצעים שונים כמו השגחה קפדנית של ההורים, ציות להוראות הבטיחות, לימוד שחייה וחינוך והסברה.

הקיץ הזה כולם נזהרים

כאשר הולכים לבריכה ציבורית חייבים לבחור בריכה עם השגחה ופיקוח של מציל צמוד. השגחת המצילים צריכה להיות השגחה מניעתית ולא רק הצלה לאחר המקרה. חשוב לשים לב כי המצילים מרוכזים בעבודה, ערניים ומיומנים ולא עוסקים בשום פעילות אחרת מלבד ההשגחה על המתרחצים.

ילדים ופעוטות עלולים לטבוע גם בעומק של עשרה סנטימטר. אסור להשאיר אותם רגע ללא השגחה גם במים רדודים וגם מחוץ לבריכה. את הטלפון הנייד יש לכבות ולהתרכז רק בהשגחה על הילדים.

קיימות סכנות גם מחוץ לבריכה. בטון רטוב עלול להחליק והילדים עלולים ליפול ללא כוונה אל תוך הבריכה. אל תרשו לילדים לרוץ מסביב לבריכה, זה עלול להסתיים בפציעה חמורה.

אם הילדים למדו שחייה והם שוחים במים עמוקים, אל תסמכו בעיניים עצומות על המיומנות ועל היכולות שלהם. פקחו עיניים והשגיחו עליהם כאשר הם נמצאים במים העמוקים גם אם הם יודעים לשחות.

הימנעו ממשחקים מסוכנים. אל תשחקו משחקי הטבעה, אל תקפצו קפיצות ראש אל מים רדודים ואל תקפצו על אנשים הנמצאים בתוך הבריכה.

מאמר נוסף שיכול לעניין אותך:
ממונה בטיחות