פיתוח שיטה למדידת אקלים הבטיחות
פיתוח שיטה למדידת אקלים הבטיחות
03/06/21

פיתוח שיטה למדידת אקלים הבטיחות

ארגונים רבים משקיעים רבות בתחום הבטיחות והגהות התעשייתית. עם השנים מתברר שקיים
קושי במדידת ביצועי הבטיחות, על מנת לאפיין מגמות שיפור או נסיגה בהישגי הבטיחות בארגון.
עבודה זו דנה באפיון תרבות הבטיחות בחברת "נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ".

בשנת 2003 ,קיבלה הנהלת "נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ", החלטה אסטרטגית, אשר נותנת
קדימות ראשונה ליישום תפישות בטיחות מתקדמות, במטרה לשמור על שלומם ובריאותם של
העובדים.

במשך השנים הוטמעה הגישה הפרואקטיבית לבטיחות כפי שפותחה על יד צביקה בר
דרור, שעיקרה הוא: תכנון מוקדם למשימה, הערכת סיכונים דינמית, מפגשי בטיחות
)תקשורת(/הדרכות בטיחות, שימוש בציוד מגן אישי, אירועי כמעט ונפגע.

שלושה מתוך ארבעת המפעלים עברו שינויי תפישה בטיחותיים חיוביים ודרסטיים. הסקר הנוכחי
נערך במטרה לבחון את עומק השינויים ואת נקודות התורפה אותן יש לשפר, על מנת להניע חזק
יותר את התהליך קדימה.

האפיון בוצע על ידי קיום ראיונות עם עובדים ומנהלים וניתוח תפישת העובדים והמנהלים ובחינת
תפישתם בהקשר של משתני בטיחות כגון: הערכת סיכונים דינמית, תכנון מוקדם למשימה,
מפגשי בטיחות )תקשורת(/הדרכות בטיחות, שימוש בציוד מגן אישי, מצבי כמעט ונפגע, מחויבות
העובד לבטיחות, מחויבות ההנהלה לבטיחות )תפישת מנהלים(, מדרג הפרואקטיביות.

במהלך ביצוע הסקר (ב – 2009 בוצעו ראיונות ל- 81 עובדי חברת נשר ) ייצור, תומכי ייצור, מנהלים
ועובדי קבלן(בשלושה אתרים של "נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ") חיפה, הר-טוב ורמלה.
תמ"נ )תעשיות מוצרי נייר – אותה הנהלה – תחום עיסוק שונה(, לא השתתף.

הסקר נערך בשנת 2009 ,תוצאותיו הושוו לתוצאות שהתקבלו מאותו סקר שנערך בשנת 2008.
בשנת 2009 ,ישנה עליה קלה בציון הסופי 7.50 (לעומת 8.46 בשנת 2008) עליה זו ניתן להסביר
בעלית ציוני המשתנים: מפגשי בטיחות – 3.54 (לעומת 5.46 בשנת 2008) תכנון מוקדם
למשימה – 2.48 (לעומת 4.37 בשנת 2008) דיווח על אירועי כמעט ונפגע – 3.29 (לעומת 4.16 בשנת
2008)

העליה בציונים מצביעה על כך שחלק מהעובדים הפנימו את חשיבות הדיווח על אירועי
כמעט ונפגע וניתן לקשור זאת לעליה בכמות וברמת המשתנים : מפגשי בטיחות ותכנון מוקדם
למשימה.

לעומת זאת, היתה ירידה במשתנים: מחויבות העובד לבטיחות – 6.51 (לעומת 59 בשנת 2008)
וציוד מגן אישי – 57 (לעומת 7.66 בשנת 2008) בין שני משתנים אלה קיים קשר ברור המתבטא
בהתנהגות הנובעת מתפיסת המחויבות.

במשתנים: מחויבות ההנהלה לבטיחות, הערכת סיכונים דינמית, מדד הבית ומדד הפרואקטיביות
לא היה שינוי מהותי הראוי לציון.
למרות עלייה בציונים בשנת 2009 ,קיימות הטיות ביחס לשנת 2008:

• מפעל תמ"נ, לא השתתף בסקר. כמפעל שאינו מיישם את הגישה הפרואקטיבית
לבטיחות, אי השתתפות המפעל בסקר, מעלה את הציון המשוקלל ביחס לסקר
הקודם במספר נקודות.

• נשר רמלה – הסקר השנה נכנס לרזולוציה עמוקה יותר (רב אגפית) ביחס לשנה
שעברה, כך נכנסו אגפים, שלא נסקרו בשנה שעברה או שנסקרו באופן חלקי, מה
שגורם להורדה יחסית בציון הכולל. תוצאות הסקר מהוות "מראה" לשיקוף המצב בפני הנהלת החברה.
הסקר מציף נקודות חולשה ומדגיש נקודות חוזק, בעזרתם יכולה הנהלת החברה להחליט על
כיווני דרך עתידיים.

 

שתף:
וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button לייעוץ עם מומחה
דילוג לתוכן